Ochrana osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov oboznamujú, ako spracúvame vaše osobné údaje a taktiež vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Dbáme na to, aby sa vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa legislatívy sa za spracovávanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej žiadnym spôsobom nenakladáme.

Kedy spracovávame vaše osobné údaje?

Klienti (FO / PO) udeľuje spoločnosti GROW-UP Slovakia s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky /registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok. Záujemca udeľuje spoločnosti GROW-UP Slovakia s.r.o. tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

Klienti (FO/PO) poskytujúci osobné údaje o svojich zamestnancoch spoločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o. zodpovedajú za sprostredkovanie osobných údajov a ich zamestnanci sú oboznámení zamestnávateľom o účele požitia ich osobných údajov.

Spoločnosť GROW-UP Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkovi vzdelávania a klientovi, a to najmä pri vystavení osvedčenia, registráciou účastníka v aplikácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – celoživotného vzdelávania , kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu, vystavení faktúry a zaslaním údajov k platbe v zmysle otázky ,,Kedy a ako budete dostávať od nás informácie?“ oboznámení účastníka vzdelávania s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa informácií a služieb spoločnosti GROW-UP Slovakia s.r.o. . Reklamné správy budú účastníkom zasielané podľa kontaktnej politiky spoločnosti GROW-UP Slovakia s.r.o. a len v prípade pokiaľ bude tento súhlas v kontaktnom formulári užívateľom odškrtnutý.

Spoločnosť GROW-UP Slovakia s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších objednávok prostredníctvom automatického pred vyplnenia objednávky/registračného formulára. GROW-UP Slovakia, s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov prevádzkovateľa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia prevádzkovateľa na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

Treťou stranou sa rozumie spoločnosť:

Hogrefe – Testcentrum ,Antala Staška 78, 140 00 Praha 4 (www.testcentrum.com) A to len v prípade pokiaľ si užívateľ objedná v spoločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o. analýzu osobnosti pomocou medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov – Golden Profiler of Personality© (GPOP).

Osobné údaje v rozsahu:

Vyhotovenie individuálnej správy je interpretované len osobe naším špecialistom ktorá si test GPOP vyplnila, v prípade objednávky na strane zamestnávateľa je po dohode vyhotovená skupinová správa interpretovaná aj objednávateľovi, detail sa vyšpecifikuje do objednávky v súlade s ochranou osobných údajov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava (http://www.minedu.sk)

A to len v prípade pokiaľ užívateľ objednáva v spoločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o. niektorý z akreditovaných programov vzdelávania.

Osobné údaje v rozsahu:

Titul, meno, priezvisko, vek, dátum a miesto narodenia, trvalá adresa, absolvovaný program, číslo certifikátu, pre účely kontroly sa archivuje v elektronickej podobe aj test pokiaľ je súčasťou akreditácie.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava (http://www.cvtisr.sk)
Na účely 1x ročne vykázanie štatistiky akreditovaného vzdelávania MŠSR,

Osobné údaje v rozsahu:

Nadobudnuté vzdelanie, ukončený program, a číslo akreditácie Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (www.posta.sk) A to v rozsahu potrebnom pre zasielanie nevyhnutných zásielok v rozsahu, meno, priezvisko, názov firmy, sídelná / korešpondenčná adresa.
A to v rozsahu potrebnom pre zasielanie nevyhnutných zásielok v rozsahu, meno, priezvisko, názov firmy, sídelná / korešpondenčná adresa.

Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55 (www.tatrabanka.sk) A to v rozsahu čísla účtu, variabilného, konštantného symbolu, správy pre príjemcu

Websupport, s.r.o.,Staré grunty 12, 841 04 Bratislava (www.websupport.sk) A to v rozsahu potrebnom pre prevádzkovanie domény www.grow-up.sk, a emailových kont spoločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o.

Správa stránky www.grow-up.sk

Ďalej Google Adwods,(marketingový nástroj )

Google Analytic,( štatistický nástroj možnosť odhlásenia tu)

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 18.6.2018.

V akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť GROW-UP Slovakia, s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu titul, krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, heslo, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), korešpondenčná adresu, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a korešpondenčnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. V prípade akreditovaného vzdelávania od záujemcu budeme požadovať naviac informácie uvádzané v štandardizovanom životopise formátu EUROPAS to znamená okrem menovaných naviac aj dosiahnuté vzdelanie, a uchádzačovu prax pre registráciu uchádzača a vystavenie osvedčenia o akreditovanom vzdelávaní na viac budeme vyžadovať dátum narodenia a miesto narodenia.

Na základe akého právneho základu spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na základe § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo na základe objednávky, ktorú ste mi zaslali.

Čas spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba počas nevyhnutnej lehoty, pokiaľ trvá účel ich spracovania a náš oprávnený záujem. V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať počas lehoty maximálne 90 rokov.

Spracovanie osobných údajov na sociálnych sieťach:

GROW-UP Slovakia s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na sociálnych sieťach iba v prípade podpisu prezenčnej listiny a zaškrtnutí súhlasu s poskytnutím osobných údajov na socialne siete spoločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o. a to v nasledujúcej kombinácii
1 meno, priezvisko, fotografia,
2 fotografia

Socialne sietie ktoré spoločnosť GROW-UP Slovakia, s.r.o. využíva sú nasledovné:

instagram (www.instagram.com/growup.sk),

facebook (www.facebook.com/Grow-Up,
www.facebook.com/namocsinos,
www.facebook.com/bringpoint),

linkedin (www.linkedin.com/GROW-UP),

youtube (www.youtube.com/plnokvalitne
.vzdelavanie.grow.up),

google a google + (www.google.com/plnokvalitne
.vzdelavanie.grow.up,
www.plus.google.com/plnokvalitne
.vzdelavanie.grow.up),

stránka www.grow-up.sk

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely:

Časť ,, zostaňme v kontakte“ „Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, na marketingové účely súvisiace s činnosťou a službami prevádzkovateľa – spoločnosti: obchodné meno: GROW-UP Slovakia, s.r.o., so sídlom: Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava IČO: 51248123 (ďalej tiež ako „spoločnosť“), , vrátane zasielania marketingových informácií, noviniek zo sveta vzdelávania a rozvoja osobnosti, a teda zasielania produktov a služieb spoločnosti. Predmetný súhlas je platný 90 rokov. Zároveň týmto potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so svojimi právami podľa zákona č. 18/2018 Z. z., a to najmä s právom na výmaz, opravu osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania. Tiež som bol/a informovaný/á o skutočnosti, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, zaslaním žiadosti o vymazanie zo zoznamu kontaktov, na e.mail: info@grow-up.sk s textom ,,nekontaktovať“. “

Kedy a ako budete dostávať od nás reklamné informácie?

V prípade, že si záujemca pri registrácii/ stiahnutí dokumentov vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke poločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o. označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu záujemcu podľa kontaktnej politiky spoločnosti GROW-UP Slovakia, s.r.o. maximálne 1x do mesiaca . O zrušenie tejto služby môže Záujemca, požiadať elektronickou poštou na adrese: info@grow-up.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom dostupných technických prostriedkov.

Ako viete požiadať o zmazanie osobných údajov ktoré ste nám poskytli?

Záujemca, môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@grow-up.sk. Súhlas zanikne okamžite po obdržaní potvrdenia o zmene / zmazaní osbných údajov v spoločnosti GROW-UP Slovakia,s.r.o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie aj v takomto prípade Vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu s vysvetlením.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 18.6.2018.


INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Účely spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností prevádzkovateľa týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj plnenie povinností v oblasti verejného zdravia pri predchádzaní šírenia prenosnej choroby COVID-19.

Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú: (i) plnenie zákonných povinností a (ii) plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme.

Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva všeobecné osobné údaje ako aj údaje o zdraví, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú:

• orgány štátnej správy, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené v súlade s platnými zákonmi alebo záväznými nariadeniami týchto orgánov, najmä Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky;

• osoby autorizované prevádzkovateľom spracovávať osobné údaje potrebné na spracúvanie údajov na vyššie uvedený účel, ktoré sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo podliehajú príslušnej zákonnej povinnosti mlčanlivosti (napr. zamestnanci prevádzkovateľa).

Doba uchovávania

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu 2 mesiacov od ich poskytnutia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za splnenia podmienok uvedených v GDPR a ďalších zákonných predpokladov.

Vyššie uvedené práva podľa GDPR si môže dotknutá osoba uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden mesiac, pričom môže byť predĺžená o dva mesiace v zmysle článku 12 ods. 3 GDPR. Žiadosť bude vybavená formou písomnej odpovede zaslanej na adresu dotknutej osoby uvedenej v žiadosti.

Dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach, je oprávnená podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona.