Hodnotenia a DC/AC

Pri nastavovaní rozvoja sú situácie (najmä dlhodobého), kedy je potrebné spraviť niekoľko krokov pred samotným výberom tém a zručností, na ktoré sa má vzdelávanie zamerať, aby ich kultivovalo. Okrem základných nástrojov ako sú AC/DC, personálny audit, 360̊ stupňová spätná väzba, máme k dispozícii množstvo diagnostických nástrojov osobnosti, ktoré s klientom citlivo konzultujeme a hľadáme najvhodnejšiu metodiku.

Čo je to 360̊ spätná väzba?

360-stupňová spätná väzba je efektívnym nástrojom rozvoja ľudských zdrojov, ktorého princípom je viacpohľadové hodnotenie nominovaného lídra / účastníka prieskumu zo strany jeho kolegov / partnerov, nadriadeného, podriadených, hodnotenie interných / externých zákazníkov a iných relevantných strán. Po zhromaždení týchto hodnotení účastník získava komplexný obraz svojich výkonov a oblastí, v ktorých sa dá zlepšiť. 360-stupňová spätná väzba môže byť cenným nástrojom na nastavenie rozvojových potrieb a na podporu osobného a profesionálneho rastu lídra. Je dôležité, aby tento proces bol riadne spravovaný, aby sa podarilo vytvoriť anonymné mechanizmy pre získavanie spätnej väzby a bola tak zabezpečená otvorenosť a úprimnosť v hodnotení.

Koučing

Development Center (DC) - podpora rozvoja zamestnancov

Ide o známu metódu hodnotenia kompetencií (zručností) zamestnancov / tímov. DC môže byť samostatným projektom alebo súčasťou programu dlhodobého rozvoja zamestnancov.

Na začiatku spolu s klientom vypracujeme kompetenčný profil pre daný tím, ktorého sa má rozvoj dotknúť.

Na základe toho pripravíme súbor úloh, v ktorom nezávislí hodnotitelia sledujú prejav jednotlivých kompetencií / zručností. Úlohy sú postavené tak, aby aj v umelo vytvorenom prostredí vznikol priestor na prejavenie zručnosti a zároveň nezávislosť zaručuje objektívnejší pohľad.

Konečným produktom procesu DC je príprava podrobných správ. Súčasťou správy je podrobný prehľad o silných, slabých stránkach. Je tu pomenovaný aj potenciál zamestnanca a odporúčania pre rozvoj. Spoločnosť tak vie lepšie zacieliť rozvoj svojich zamestnancov, vybudovať si konkurenčnú výhodu a získať konkrétne návody na vlastný vývoj tímu a svojich ľudí.

Assessment Center (AC) - podpora pri nábore

Assessment Center (AC) je na prvý pohlaď veľmi podobný nástroj ako DC, no má trochu iný cieľ a to zmapovať batériu kompetencií a zručností u uchádzačov vo vybraných, často kľúčových pozíciách u zamestnávateľov . AC je jedným z možných viacerých krokov náboru.

Koučing
Koučing

Personálny audit

Personálny audit a development centre sú dva rôzne, ale vzájomne prepojené nástroje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sa používajú na hodnotenie, rozvoj a plánovanie kariéry zamestnancov.

Podobnosť môže byť najmä v identifikácii kompetencií pre danú pozíciu. Na rozdiel od DC / AC sa kompetencie vymodelujú na základe už odohraných skutočností v tíme s ohľadom na dlhodobý cieľ a víziu spoločnosti. Výsledkom personálneho auditu je pomenovanie skutočnosti, rizík a obmedzení vrátane návrhu na optimálne riešenia pre budúce napredovanie tímu, jednotlivcov...

Hodnotenie ,,okrúhleho stola“ – prieskum spokojnosti a angažovanosti

Je skvelé si občas sadnúť so svojimi zamestnancami ku ,,okrúhlemu stolu“ a viesť úprimný dialóg o tom, ako to naozaj v organizácii vnímajú. My odporúčame 1x do roka, komplexne, úprimne, anonymne... Cieľom prieskumu je na základe NPS ukazovateľov preskúmať viacero pohľadov na témy vnímania brendu zamestnávateľa zamestnancami, preskúmať spokojnosť zamestnancov, odhaliť slabé miesta a navrhnúť kroky pre ďalšie obdobie.

Dôležitosť vnímame v nasledujúcich follow-up krokoch, ktoré po prieskume pomôžeme odkonzultovať, nastaviť, no v priebehu roka sa ku ním zvykneme aj pripomenúť, aby sa nezabudlo 😊.

Koučing
3000 + ÚČASTNÍKOV WORKSHOPOV
100 + Projektov
80 + Počet rokov praxe našich lektorov v korporátnom prostredí
25 + Metódy a prístupy z ktorých vytvárame naše know.how

Napíšte nám

Prihláška na kurz

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Spokojní zákazníci